14η/2016 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΑΠΟΦΑΣΗ 62