15η/2015 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΑΠΟΦΑΣΗ 73