15η/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ.114

ΑΠΟΦΑΣΗ.115

ΑΠΟΦΑΣΗ.116

ΑΠΟΦΑΣΗ.117

ΑΠΟΦΑΣΗ.118

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΑΠΟΦΑΣΗ.120

ΑΠΟΦΑΣΗ.121