2η / 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 05

ΑΠΟΦΑΣΗ 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 09

ΑΠΟΦΑΣΗ 10