περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Κυριακή, 11 Ιουνίου | 12:44πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –
ΝΠΔΔ  « ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 

ΤΗΛ:  2107229662   –   2132010730  Πληρ.:  Μπελεγρίνη Ευαγγελία

Πληροφορίες εγγραφής

Για την περίοδο 2021- 2022 στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2018 – 28/2/2019 ενώ στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη με ημερομηνία γέννησης από 1/3/2019 – 31/12/2020.

Αγαπητοί γονείς,

Όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καισαριανής , θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.  Η περίοδος υποβολής  των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Παρασκευή    14 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα  31 Μαίου 2021.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τους πλήρεις όρους εγγραφής βρεφών και νηπίων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής και επανεγγραφής  στους Παιδικούς  και Βρεφικούς Σταθμούς

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους ,
 3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατροκαι φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια ,
 4. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων,
 5. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΚΟ),
 6. Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση (εφόσον υπάρχουν).

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Λοιπά δικαιολογητικά που χρειάζονται όπως Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής του παιδιού από το Σταθμό ,  Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών δεδομένων αλλά και η αίτηση εγγραφής  θα βρίσκονται από τις 14 Μαΐου αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να µοριοδοτηθούν)

Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

  Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με ημερομηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από  την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

 Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή  ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Δ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία  της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ανά περίπτωση):

 1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

 • Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση µεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ,που να αποδεικνύεται η διάσταση (εφόσον υπάρχει).
 • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει)

 ή

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω

(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).

Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου  να  μοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά µοριοδοτείται µόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.

 1. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 •  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως µε επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι µε λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 1. Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου  (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).
 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο (για στρατευμένο γονέα)
 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
 1. Σε περίπτωση γονέων µε παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής  ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).
 2. Τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται  στο σταθμό εφόσον προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα και γνωμάτευση  γιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει την δυνατότητα ένταξης  στο πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τους πλήρεις όρους εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο