3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19