4η / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ 20