6η / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28

ΑΠΟΦΑΣΗ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ 32