6η/2015 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ 22