7/η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 07-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΑΠΟΦΑΣΗ 24

ΑΠΟΦΑΣΗ 25