8η / 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65

ΑΠΟΦΑΣΗ 66