8η/2015 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24

ΑΠΟΦΑΣΗ 25

ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ 27

ΑΠΟΦΑΣΗ 28

ΑΠΟΦΑΣΗ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ 31