9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 09

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

AΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ 58