ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (γάλα ημέρας) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ω6Ζ2ΩΕΨ-Υ97) ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 8. Οικονομική Προσφορά ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Οικονομική Προσφορά Ομάδα 3 Οικονομική Προσφορά Ομάδα 2 Οικονομική Προσφορά Ομάδα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2019 _1_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ αποφ 219 ΟΕ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

“Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Κ & της Δομής «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Καισαριανής.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ Μελέτη Υλικά Παντοπωλείου 2018 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης», της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής

Μελέτη τρόφιμα 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request (1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΩΦΕΛ. ΦΟΡΤΙΟ 3tn ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ Μελέτη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ    

Διαβάστε Περισσότερα