Προμήθειες – Έργα – Μελέτες

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη στέγαση δομής προσχολικής αγωγής (βρεφικός σταθμός) του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

Περίληψη διακήρυξης για βρεφικό σταθμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για βρεφικό σταθμό Εκδήλωση ενδιαφέροντος για βρεφικό σταθμό.

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (γάλα ημέρας) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ω6Ζ2ΩΕΨ-Υ97) ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 8. Οικονομική Προσφορά ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)

psΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ19 psΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ psΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ psΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ psΤΕΥΔ psΨΗΟΡΩΕΨ-42Ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μ19 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα