Κινηματογράφος Αιολία: “Ταξισυνειδησία” και ” LUDLOW ~ Οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα”