περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου | 6:47πμ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ » Διαδικασίες Δημοτολογίου

Διαδικασίες Δημοτολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εργαζομένων του Δήμου μας σας ενημερώνουμε ότι   για το επόμενο διάστημα  που βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου για τη διασπορά του covid-19, η διεκπεραίωση υποθέσεων  με το Δημοτολόγιο θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά.


Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2132010751, 2132010746, 2132010747 και στο email: dimotologio@kessariani.gr

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών

Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο είχε ενεργή εγγραφή ο θανών/ουσα.

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:
α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από την υπηρεσία μας, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Έγγραφα για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ
• Έντυπο αίτησης (σύζυγος και τέκνα)
• Έντυπο αίτησης (άγαμος και έγγαμος χωρίς τέκνα)
• Αντίγραφο ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 όπου απαιτείται (βρίσκεται στο σύνδεσμο gov.gr).

Στο σύνδεσμο gov.gr  βρίσκονται επίσης τα  έντυπα
• Έκδοση εξουσιοδότησης
• Έκδοση υπεύθυνης δήλωση

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Γέννησης

Δικαιολογητικά:

Απαραίτητη Προϋπόθεση: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου

Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδια Υπηρεσία : Ο δήμος ή η κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ανήλικος ή οφείλει να είναι γραμμένος κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας.
Αν πρόκειται για ενήλικο ο δήμος ή η κοινότητα της προτιμήσεώς του.

Δικαιολογητικά (αφορούν το αδήλωτο):

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή (σε περίπτωση που δεν υπάρχει) κάθε επίσημο στοιχείο (λ.χ. βεβαίωση εφημερίου) για τον καθορισμό ηλικίας του.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο άλλου δήμου ή άλλης κοινότητας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
  Πράξη καθορισμού ηλικίας που συντάσσεται είτε από τις μονάδες κατατάξεως
 • των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε από την αρμόδια Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είτε από τον αρμόδιο Έλληνα Πρόξενο.

Διαδικασία:

Η εγγραφή στα μητρώα αρρένων των νεογέννητων γίνεται χωρίς αίτηση των γονέων τους, με τη μέριμνα της πολιτείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε συμπεριληφθεί κάποιος στους καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων που συντάσσονται κάθε χρόνο, τότε εγγράφεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών.

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Δικαιολογητικά:

Απαραίτητη Προυπόθεση: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Κατοικίας

Α) ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
 • Αντίγραφα Ε1 (των  δυο τελευταίων ετών) και έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ  (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομα του αιτούντος με διεύθυνση Καισαριανής.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Β) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-υπευθύνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
 • Αντίγραφο Ε1 (του τελευταίου έτους ) και έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ  (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομα του αιτούντος με διεύθυνση Καισαριανής.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά:

Αίτηση Γενικής Χρήσης


Μεταδημότευση

Για τη μεταδημότευση ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 και του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταδημότευση στο Δήμο μας, που χρειάζεται να κατατεθούν από ον ενδιαφερόμενο είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ
 1. Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου). Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα τέκνα που επιθυμούν μεταδημότευση, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις αυτών μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης). Να σημειωθεί ότι κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή τη Κοινότητα προέλευσης (αναζητείται από την υπηρεσία μας). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους πλήρη τα ληξιαρχικά στοιχεία γάμου. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου αυτός έχει καταγραφεί. Στην περίπτωση που ένας ή και οι δυο σύζυγοι έχουν τελέσει προηγούμενους γάμους απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του κάθε γάμου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους –συζύγου ή τέκνου- απαιτείται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του.
 3. Για αλλοδαπούς συζύγους απαιτείται πιστ/κο γέννησης, πιστ/κο λύσης προηγούμενων γάμων και πιστ/κο τυχόν τέκνων όλα μεταφρασμένα και επικυρωμένα με σφραγίδα Χάγης (όπου απαιτείται).
 4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον συνεχή διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο Καισαριανής.

Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία.

Α) Eκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας –όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Β) Προ διετίας λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Γ) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον, στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Καισαριανής, επικυρωμένο από την αρμόδια εφορία ή εκτυπωμένο ηλεκτρονικά το οποίο καλύπτει όλο το διάστημα της διετούς μόνιμης κατοικίας, στο όνομα του ενδιαφερόμενου με την ίδια διεύθυνση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη συνεχή από διετίας κατοικία στο Δήμο Καισαριανής.

Επισημαίνεται ότι: η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του Δήμου Καισαριανής και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από το δικό του Δήμο εγγραφής στο Δήμο Καισαριανής δεν απαιτείται να προσκομίζει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου).
 2. Ατομικό πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου (αναζητείται από την υπηρεσία μας).
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμος (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).
 4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον συνεχή διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο Καισαριανής.

Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας –όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Β) Προ διετίας λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Γ) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον, στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Καισαριανής, επικυρωμένο από την αρμόδια εφορία ή εκτυπωμένο ηλεκτρονικά το οποίο καλύπτει όλο το διάστημα της διετούς μόνιμης κατοικίας, στο όνομα του ενδιαφερόμενου με την ίδια διεύθυνση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη συνεχή από διετίας κατοικία στο Δήμο Καισαριανής.

Επισημαίνεται ότι: η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΕΜΕΝΟΥΣ
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου).
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή τη Κοινότητα προέλευσης (αναζητείται από την υπηρεσία μας).
  Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία γάμου και της λύσης του. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, μπορεί να προσκομιστεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι προηγούμενοι γάμοι απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση για κάθε προηγούμενο γάμο.
 3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον συνεχή διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο Καισαριανής.

  Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία

Α) Eκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας –όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Β) Προ διετίας λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του Δήμου Καισαριανής.

Γ) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον, στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Καισαριανής, επικυρωμένο από την αρμόδια εφορία ή εκτυπωμένο ηλεκτρονικά το οποίο καλύπτει όλο το διάστημα της διετούς μόνιμης κατοικίας, στο όνομα του ενδιαφερόμενου με την ίδια διεύθυνση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη συνεχή από διετίας κατοικία στο Δήμο Καισαριανής.

Επισημαίνεται ότι: η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

 • Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του/των ανήλικου/ων τέκνου/ων και την εγγραφή του/τους στην οικογενειακή μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει:

Α) Εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό: το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Β) Εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ’ αντιδικία: τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

Σημειώσεις:

 1. Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες βάσει των διατάξεων του Ν. 4250/2014 «περί κατάργησης επικυρώσεων» και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Καισαριανής.
 2. Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφόσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που δεν έχουν δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 3. Η κατάθεση δικαιολογητικών για μεταδημότευση μπορεί να γίνει είτε σε κάποιο ΚΕΠ, είτε απευθείας στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο