περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου | 10:47μμ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ » Κοινωνικά επιδόματα

Κοινωνικά επιδόματα

Επίδομα γέννησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ν. 4659/2020
σύμφωνα με το άρθρο 7 Κ.Υ.Α. Δ11οικ.8523/236/17.02.2020

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό).
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
 7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
 9. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).
 10. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).
 11. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).
 12. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

 1. Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020.
 2. Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40,000 ευρώ.
 3. Η μητέρα του παιδιού ή ο έχων την επιμέλεια να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
 4. Οι πολίτες τρίτης χώρας να διαμένουν στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012.
 5. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, θα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).
Επίδομα υπερήλικων

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα *
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση. *
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση ή απουσία του στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ* (προτυπωμένο έντυπο). Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηρεσίας απαιτείται μετάφραση
 4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ». *
 5. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση.*
 6. Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα.*
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
  α) Για ασφαλισμένους συνταξιούχους
  πρόσφατη βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής ( κύριας – επικουρικής ασφάλισης) αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη (είδος, έναρξη, ποσό κατά την υποβολή της αίτησης). Οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επισήμως μεταφρασμένες. Οι συνταξιούχοι ελληνικών ΦΚΑ, θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν η δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης, ή και ο /η εν διαστάσει σύζυγος.*

Σε περίπτωση χηρείας
Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, στην οποία αναφέρεται αν ο/η χήρος/α δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου

β) Για τους επιδοματούχους προνοιακών επιδομάτων
Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας του αρμόδιου φορέα (οικείου Δήμου) αν ο αιτών λαμβάνει επίδομα, είδος, μηνιαίο ποσό, διάρκεια χορήγησης). Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης, ή και ο /η εν διαστάσει σύζυγος.*

Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής.
Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο /η σύζυγος ή ο /η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης.
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες.
Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ή το ελληνικό Δημόσιο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο /η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ), από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση. Βεβαιώσεις των ομόγονων από τον Αλβανικό φορέα πρέπει να είναι θεωρημένες και από τον ασφαλιστικέ φορέα της Αλβανίας και από το εκεί προξενείο της Ελλάδος. *

Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της νόμιμης και μόνιμης κατοικίας (βλ. παρακάτω λίστα)*

α) Για τον έλεγχο της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα:
– Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής που είχαν χορηγηθεί, καθώς και πότε εκδόθηκε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), καθώς και τυχόν παλαιότερες άδειες παραμονής που είχαν χορηγηθεί και έχει ο αιτών στην κατοχή του.
– Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου το οποίο φέρει τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. (αφορά παλιννοστούντες ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ).
– Επίσης έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
– Προσκόμιση απόφασης χορήγησης Ιθαγένειας (ΦΕΚ), από την οποία να προκύπτει η απόκτηση ιθαγένειας, ο επαναπατρισμός, τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας), έγγραφο μετοικεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη είσοδος και παραμονή στη χώρα.

β) Για τον έλεγχο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα:
-Αντίγραφα όλων των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.
– Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού ή οικοπέδου.
– Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
– Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισή του.
– Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
– Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή τον/ην αιτούντα/ ούσα ή το/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως φιλοξενούμενοι.
– Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ΄άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
– Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
– Παλιοί λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ/Βεβαίωση του ΟΤΕ για την απόκτηση τηλεφωνικής σύνδεσης, ύδρευσης κλπ).
– Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα (π.χ. Βεβαιώσεις φοίτησης των παιδιών σε ελληνικά σχολεία).

(* Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συνημμένα στην αίτηση)

Επίδομα στέγασης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 1. ΑΜΚΑ
 2. ΑΦΜ
 3. Ταυτότητα ή άδεια διαμονής σε ισχύ του ατόμου που αιτείται, καθώς και όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων μελών
 4. Μισθωτήριο στο όνομα του αιτούντα ή στον/ στην σύζυγο.
 5. ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντα ή σε μέλος του νοικοκυριού
 6. ΙΒΑΝ στο όνομα του αιτούντα
 7. Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια (μόνιμη ή προσωρινή)
 8. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο νοικοκυριό με γνήσιο υπογραφής. Το έγγραφο παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας και την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.epidomastegasis.gr
 9. Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης.
Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ο αιτών οφείλει υποχρεωτικά να προσκομίσει- καταθέσει:

 1. Επίδειξη ΑΜΚΑ
 2. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας (για τους Έλληνες)
 3. Για τους πολίτες άλλων χωρών, επίδειξη διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων που να αποδεικνύει την νόμιμη διαμονή στη χώρα. (ακολουθεί αναλυτική λίστα)
 4. Κινητό τηλέφωνο
 5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
 6. Φωτοαντίγραφο Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
 7. Σε περίπτωση υποβολής από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( π.χ. εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική συμπαράσταση) και προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας,ταυτότητα)
 8. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από γονέα για το ανήλικο τέκνο :

Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο τέκνο και να ενημερωθεί και ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ.

 • Σε περίπτωση έγγαμων γονέων:πιστοποιητικό κατάστασης & πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας (για τέκνα έως 12ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (για τέκνα 12-18 )
 • Σε περίπτωση εν διαστάση ή διαζευγμένων γονέων: τα ανωτέρω και την απόφαση επιμέλειας τέκνων.
 1. Για παράταση επιδόματος:
 • Σε περίπτωση που θέλει να αξιολογηθεί: τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ που λήγει ή έχει λήξει.
 • Σε περίπτωση που έχει αξιολογηθεί ήδη: την παλιά και την καινούργια γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.
 1. Για επιδείνωση ή νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας είτε σε Δημόσιο είτε σε Ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού.
 2. Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο σύστημα: φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου.
 3. Σε περίπτωση νοσηλείας ή κράτησης : βεβαίωση από την Νοσηλευτική μονάδα ή μονάδα περίθαλψης (να αναφέρονται όνομα μονάδας, διεύθυνση,Τ.Κ., και δήμο που ανήκει).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :

σε μεταμοσχευμένους:

 • Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Διευθυντή του Ιδρύματος

σε νεφροπαθείς:

 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπουθα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμένα άνω-κάτω άκρα, με ποσοστό από 80% και άνω ανεξάρτητα από το εάν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • Άμεσα ασφαλισμένοι πρωην ΙΚΑ: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Άμεσα ασφαλισμένοι (πρώην ελ.επαγγελματίες): βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή απόφαση διαγραφής/ διαγραφής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.
 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα που η αναπηρία τους οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης & νοητικής στέρησης με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ενδείκτυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: βεβαίωση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρια (3) έτη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας.
 • Όσοι εργάζονται σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή και εργάζονται σε Κοιν.Σ.Επ.) : βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ.
 • Συνταξιούχοι (τεκνα) που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση γονέα (λόγω θανάτου) πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλισιτκό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ:

 • Συνταξιούχοι: πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλισιτκό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης. Σύνταξη για την ίδια αιτία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 360€.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

 • Σε περίπτωση που ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα: βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστής ή ανοικτής φροντίδας) .
 • Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα λόγω της τετραπληγία ή της παραπληγίας, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:

 • 19-25 ΕΤΏΝ που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση,ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ιδρυμα καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης: βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν
 • Σε περίπωση που λαμβάνουν ποσό οικ.ενίσχυσης για την ίδια αιτία: βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό που λαμβάνει για την ίδια πάθηση.
 • 19-65 ετών πρέπει να έχουν κι άλλη πάθηση πέραν της κώφωσης-βαρηκοΐας για να το δικαιούνται.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα για την ίδια αιτία, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:

 • Άνεργοι ανασφάλιστοι: βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.
 • Οι Δικηγόροι που ασκούν δικηγορία και οι ασκούμενοι δικηγόροι: πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
 • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους:
 • αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος για αυτοαπασχολούμενους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ:

 • άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας: Βεβαίωση φοίτησης (αφορά σε άτομα ηλικίας μέχρι 18 ετών)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του ν.1140/81, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία:

 • Ασφαλιστικής Ικανότητας: απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σας φορέα.
 • Προσωπικά στοιχεία: στο Κ.Ε.Π.
 • Όσοι είναι δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος και έχουν απόφαση εφ’ όρου ζωής, αλλά δεν είναι από ΚΕ.Π.Α. στην παρούσα φάση δεν γίνεται να αξιολογηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Σε περίπτωση που στην πορεία αλλάξει κάτι, θα επικοινωνήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τον εκάστοτε δικαιούχο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:

 1. Έλληνες πολίτες: Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε.
 1. Πολίτες του ενιαίου Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένημε το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Συμβάση: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε σε ισχύ.»
 1. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125): Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα.»
 1. Πολίτες τρίτης χώρας μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ.
 1. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διευνούς προστασίας.»
 1. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωσιστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»
 1. Πολίτες τρίτης χώρας με δελτίο αιτήσαντος ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή τους σε κέντρα φιλοξενίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου.
 1. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 • Το επίδομα κίνησης χορηγείται στους Ομογενείς που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».
 • Το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους χορηγείται και στους πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και διαμένον μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 • Η οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, χορηγείται στους Έλληνες πολίτες.
 • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, είναι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΚΕΑ

Τα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
1) ΑΜΚΑ-ΑΦΜ.

2) Ταυτότητα ή άδεια διαμονής σε ισχύ του ατόμου που αιτείται, καθώς και όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων μελών.

3) Έντυπο Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5) Λογαριασμός ΔΕΗ (σε περίπτωση που ο αριθμός παροχής δεν ανήκει στον αιτούντα και λογαριασμός ΔΕΚΟ στον όνομα του αιτούντα)

6) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

7) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο νοικοκυριό με γνήσιο υπογραφής. Το έγγραφο παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας και την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.keaprogram.gr).

8) Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (πρώτος ή δεύτερος δικαιούχος.

9) Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια (μόνιμη ή προσωρινή).

10) Σε περίπτωση ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τα ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ (όχι την κάρτα ανεργίας).

11) Σε περίπτωση εργασίας εντός του 6μηνου που υποβάλετε την αίτηση: ένσημα από ασφαλιστικό φορέα και μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη ανά μηνά

12) Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τιμολόγια τελευταίου 6μηνου, μείον τις ασφαλιστικές εισφορές.

14) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες, εφόσον ενοικιάζει κατοικία και λογαριασμός ΔΕΚΟ με αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

15) Για τα ανήλικα μέλη των νοικοκυριών, κωδικός Σχολείου και Αριθμός Μαθητή στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων προσκομίζεται:

16) Σε περίπτωση παραχωρημένης κατοικίας, Ε2 του ιδιοκτήτη, Ε1 του παραχωρησιούχου και λογαριασμός ΔΕΚΟ με αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

17) Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμός ΔΕΚΟ αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

18) Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο