περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου | 11:14μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Καισαριανής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού έξι  (6) ατόμων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων  για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Καισαριανής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινoτικών   υπαλλήλων», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
  3. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2738/1999,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
  4. Την υπ αριθμ.  175/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού , έξι (6) ατόμων ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών της Δομής Παροχής Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Καισαριανής

 

  1. Την Αριθμ. Πρωτ. 20850/24-9-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού, έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Καισαριανής ως εξής

 

ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων  (6 άτομα με 2μηνη σύμβαση  εργασίας)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( αρ. 5 παρ. Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστικό τρόπο κατάθεσης, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑ στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρυούλων 125 και Φιλαδέλφειας .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/9/2021 έως και 29/9/2021 από  ώρα 8.30 έως 13.30 μ.μ.

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά κατάθεσης:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
  2. Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ (από το μητρώο του ΙΚΑ)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου (για όσους έχουν ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν)
  4. Α.Μ.Κ.Α
  5. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 24_9_2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 24_9_21

Μετάβαση στο περιεχόμενο