περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Τετάρτη, 24 Απριλίου | 12:40μμ

Πρόσληψη δέκα ατόμων (10) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών εγκαταστάσεων καθώς και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Πρόσληψη δέκα ατόμων (10) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών εγκαταστάσεων καθώς και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών

Ο Δήμος Καισαριανής

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010  «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


2.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινoτικών   υπαλλήλων», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.


3.    Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2738/1999,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.


4. Την υπ αριθμ.  253/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού , (10) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών.

5. Την Αριθμ. Πρωτ. 26246/3-12-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη δέκα ατόμων (10) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καισαριανής καθώς και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών ως εξής:

Κατηγορία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (7 άτομα με 2μηνη σύμβαση  εργασίας)

Κατηγορία ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών (2 άτομα με 2μηνη σύμβαση  εργασίας)

Κατηγορία ΔΕ Οδηγών  Αυτοκινήτου (1 άτομο με 2μηνη σύμβαση  εργασίας

Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ. 5 παρ. Ν. 2527/1997)

Για την κατηγορία ΔΕ απαιτούνται

  1. Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2.  Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστικό τρόπο κατάθεσης, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑ στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρυούλων 125 και Φιλαδέλφειας .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 13/12/2021 έως και Τετάρτη 15/12/2021 από  ώρα 8.30 έως 13.30 μ.μ.

ΑΡΧΕΙΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΑΤΟΜΩΝ 620 KB
doc ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΑ10_12_2021 21 KB
doc ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΜΗΝΑ-10_12_21-1 66 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο